Willibrordzondag 4 november 2018

In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 november Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen.

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is immers de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten.

Oecumene – Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene en evangelisatie.

Vereniging- Willibrordzondag wordt inhoudelijk voorbereid door de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO), voorheen Willibrordvereniging. De KVO kiest elk jaar een thema voor deze dag.

Collecte – Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De opbrengst van de collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Deze vereniging speelt een belangrijke rol ten dienste van de R.-K. kerk aan de oecumenische samenwerking in ons land. Ik wil deze collecte daarom van harte bij u aanbevelen. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over het werk en de uitgaven van deze vereniging.

Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL73 INGB 0001087628 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in ‘s-Hertogenbosch.

Motto: Samen wandelen, bidden en werken

De Wereldraad viert dit jaar 2018 het 70-jarig jubileum. Op 21 juni jl. sprak paus Franciscus in Genève de Wereldraad van Kerken toe. Hij sprak over de belangrijke en niet-aflatende opgave de eenheid van de Kerk te dienen en de vreugde van het Evangelie uit te dragen. De overweging van paus Franciscus sloot naadloos aan bij het motto dat de Wereldraad voor de viering van dit jubileum had gekozen: Samen wandelen, bidden en werken. Dit motto is dit jaar thema van Willibrordzondag.

Toelichting bij de poster: kort voor het begin van de gebedsdienst in de kapel van de Wereldraad van Kerken werd deze foto gemaakt van paus Franciscus met de kerkleiders en enkele andere vertegenwoordigers. Het is een prachtig beeld. Op het wandkleed achter de leiders van de kerken, Christus in Zijn glorie  die allen verzamelt met boven hem de duif die de Heilige Geest symboliseert. Op het wandtapijt staat in het Grieks de tekst: ‘opdat allen één zijn’ (Joh. 17,21). Het is Christus die zendt, over de zijnen waakt en alles overziet. Ook op onze oecumenische pelgrimstocht.

In Christus verbonden

Met vriendelijke groet,

Martin Los, pastoor

Bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene