Groet van de Aartsbisschop bij het begin van het Paas triduüm

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht  bij het begin van het Paas triduüm 2024

Utrecht, Witte Donderdag – 28 maart 2024

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Kort na het begin van het Paasfeest zal een bijzondere reliekschrijn van het heiligdom
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in ons land arriveren. Daarin bevindt zich een stuk
van het gebeente van de heilige Bernadette Soubirous (1844-1879). Gedurende de maand
april zal deze schrijn in alle zeven bisdommen van ons land aanwezig zijn, waaronder
in ons Aartsbisdom Utrecht in de Broederenkerk te Deventer en vervolgens in de Sint
Catharinakathedraal te Utrecht. De vieringen en andere gebedsmomenten die in aanwezigheid
van deze reliekschrijn zullen worden gehouden, willen in het bijzonder de boodschap van de
verschijningen van Maria aan Bernadette onder de aandacht brengen.
Deze boodschap is direct verbonden met de Blijde Boodschap die onze Heer Jezus Christus
heeft verkondigd, in woord en daad: Gods barmhartige liefde voor alle mensen. Die liefde
heeft God ons in het bijzonder getoond door het kruis van Zijn Zoon en onze Heer. Het is door
Zijn lijden en kruis dat wij met God verzoend mogen leven en gesterkt worden om het eigen
lijden – naar lichaam en geest – met Hem verenigd te dragen en aan Hem op te dragen.
Bernadette is voor ons daarin een krachtig voorbeeld. Ten tijde van de verschijningen van
Maria – zij was toen 14 jaar – leefden haar vader en moeder met hun gezin in zeer miserabele
omstandigheden. Haar gezondheid was zwak. Zij leed aan een zware vorm van astma. Tijdens
en na de verschijningen van Maria werd zware druk op haar uitgeoefend zowel van de kant
van de wereldlijke als kerkelijke overheid, die aan de verschijningen van Maria aan haar
aanvankelijk geen geloof schonken. De daaruit voortvloeiende verdachtmakingen en de
voortdurende achtervolging van mensen die haar wilden spreken en aanraken, wogen zwaar
op haar. Toen ze later was ingetreden bij de Zusters in Nevers bleef het kruis haar op haar
levenspad evenmin bespaard. Uiteindelijk heeft tuberculose, waardoor een van haar knieën
was aangetast in de vorm van een zeer pijnlijke ontsteking, zijn tol geëist. Als gevolg daarvan
is zij op jonge leeftijd gestorven, in een intense en diepe vereniging met het lijden en sterven
van haar en onze Heer Jezus Christus.
Wij zien bij Bernadette en vele anderen dat de Heer kracht naar kruis geeft. Veel mensen
dragen een kruis, in veel gevallen onzichtbaar voor het oog van anderen. Dit geldt in onze
tijd onder meer voor veel medechristenen die op talrijke plaatsen in de wereld worden
achtergesteld, onderdrukt, vervolgd en zelfs vermoord omdat ze in Jezus geloven en lid zijn
van onze Kerk.
Bernadette had geen medelijden met zichzelf en vroeg anderen niet om medelijden. Ze heeft
tot haar broer gezegd: “Vandaag kom ik met jou de kruisen omarmen die onze goddelijke
Meester ons heeft gestuurd. Laten we Hem de genade vragen om ze te dragen naar zijn
voorbeeld, … met edelmoedigheid.” Op een ander moment zei Bernadette: “Jezus, ik voel
mijn kruis niet meer als ik aan het uwe denk.”
Mogen dit Paasfeest en de aanwezigheid van de reliekschrijn van de heilige Bernadette
gedurende de Paastijd in ons land in ons allen de liefde voor onze Heer Jezus doen toenemen.
Dat Hij ons bezielt met Zijn kracht om ons eigen lijden naar geest of lichaam met Hem te
kunnen dragen. Dat Hij ons – zoals Bernadette – een groot en edelmoedig hart geeft, om vooral
bedacht te zijn op wat de ander nodig heeft en diens lijden te helpen verlichten.
Van harte wens ik u mede namens de andere leden van de bisdomstaf een Zalig Pasen!
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht