Toelichting periodiek schenken

Kerkbalans 2019 – Schenken met belastingvoordeel

Steunt u de parochie Licht van Christus met een financiële bijdrage of overweegt u dit gaan doen? Dan kunt u onze parochie misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de parochie zijn namelijk aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Rooms-Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij reguliere giften aan ANBI’s geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.  Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u echter volledig aftrekken bij uw belastingaangifte.  De drempel van 1% en met maximum van 10% gelden hierbij niet. U krijgt daardoor meer geld terug dan bij een reguliere gift.  Afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%.  Dit belastingvoordeel kunt u ten goede laten komen aan de parochie.  Zo kunt u uw bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

Via http://kerkbalans.nl/schenkcalculator/ kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel kan zijn.

Wanneer is een gift een periodiek gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst óf een notariële akte
  • u conform de schriftelijke overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens één keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • de begunstigde (de parochie) geen tegenprestatie levert voor de gift

Geeft u geregeld ook aan één of meerdere andere instellingen dan de kerk? Dan is het eventuele fiscale voordeel minder of nihil. Het kan dan raadzaam zijn ook die giften in de vorm van een periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog groter.

Hoe werkt het?

U wilt een periodieke gift doen aan de parochie.  U legt uw periodieke gift dan vast in een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Een notariële akte is niet (meer) verplicht.

Deze schriftelijke overeenkomst kunt u downloaden via de www.belastingdienst.nl of www.lichtvanchristus.nl of aanvragen bij het Pastoraal Centrum via 030-6774571/ financieleadmin@lichtvanchristus.nl. U vult deze schriftelijke overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze naar het Pastoraal Centrum, Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten of digitaal naar financieleadmin@lichtvanchristus.nl. U ontvangt dan een door de parochie ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie.

Vervolgens maakt u (minstens) vijf jaar lang het in de overeenkomst genoemde bedrag over op rekening NL 73 RABO 0367 5034 17 t.n.v. parochie Licht van Christus te Vleuten. Dit mag ook in termijnen. Zolang het totaalbedrag maar overeenkomt met het in de overeenkomst genoemde bedrag.