Gedenken

Wanneer iemand uit onze familie of vriendenkring gestorven is, blijven we ons diep verbonden voelen met die mens. De ander blijft tot ons spreken door zijn voorbeeld, door zijn persoon, ook al hij of zij gestorven. Vaak voelen we een diepe behoefte om uiting te geven aan die verbondenheid. We willen als het ware een monument oprichten voor die blijvende gemeenschap met de gestorvene.

Hieronder een aantal vormen die te midden van de geloofsgemeenschap plaatsvinden.

Herinneringskruisje

Op het moment dat de rouwstoet na de uitvaartdienst bij het portaal aankomt en de kerk gaat verlaten voor de begrafenis of de crematie, wordt door de familie een herinneringskruisje aan de muur van de kerk opgehangen.

Dit kruisje met de naam en de geboorte- en sterfdatum van de gestorvene blijft meestal ongeveer een jaar in de kerk hangen. Levenseinde 2

 Allerzielen en gezamenlijk bezoek aan het kerkhof

Op de zondag, direct voor, na of op 2 november staan we als geloofsgemeenschap hier stil bij de gestorvenen van het afgelopen jaar. In een bijzondere eucharistieviering gedenken we hen door hun namen te noemen, een kaars voor hen op te steken en het offer van liefde van Christus voor hen op te dragen.
Direct na afloop gaan we in processie gezamenlijk naar het kerkhof achter de kerk. Rond het centrale priestergraf is nog een moment van gebed en zang, daarna worden alle graven gezegend.
De nabestaanden ontvangen van het pastoraal centrum op het correspondentieadres een uitnodiging om aanwezig te zijn.

Gedenken door middel van een misintentie

Een bijzondere vorm om een overledene familielid of vriend te gedenken, is een intentie in de eucharistie. De eucharistie wordt dan mede opgedragen uit liefde voor de overledene. Natuurlijk kan je altijd persoonlijk iemand gedenken tijdens de eucharistie. Dat doen we elke keer, maar bij een misintentie wordt de naam van de overledene genoemd. De hele gemeenschap viert dan in feite de eucharistie mede ter intentie van de persoon die we gedenken.
Er wordt per intentie een vergoeding gevraagd. Klik hier voor meer informatie.

Opgave van misintenties aan pastoraal centrum of via de (brievenbus) van de pastorie onder vermelding van de namen van de overledene en de gewenste dag. Wilt u dat de intentie ook in het parochieblad Drieluik wordt opgenomen, dan moet de intentie tijdig (min. 2 maanden ervoor) worden aangevraagd.

Tijdens uitvaart (en de eventuele avondwake) wordt er gecollecteerd. Een belangrijk deel van de opbrengst wordt bestemd voor intenties voor de overledene in het jaar na het afscheid.

Gedenken door middel van een legaat

Een oud gebruik is dat men door een legaat een donatie aan de kerk nalaat om na overlijden periodiek de eucharistie mede ter intentie op te laten dragen van bijvoorbeeld eigen zielenrust en van echtgenoot/echtgenote of overleden familie. Zo ondersteunt men ook na zijn of haar dood de kerk als weldoener.