Sacramenten

Ons hele leven wordt omgeven door God. Nog voor we geboren zijn, ja, nog voor ons ontstaan in de moederschoot, is hij aanwezig (Psalm 139). Ons leven lang leidt hij ons als een herder zijn schapen naar de bronnen van leven, ook door diepe dalen gaat hij ons voor (Psalm 23). Zelfs de dood kan ons niet van hem scheiden. Leven uit God is eeuwig leven.

Gods aanwezigheid mogen we in het bijzonder ervaren op de belangrijke momenten in ons leven. Bij hoogtepunten als geboorte en huwelijk, en bij dieptepunten zoals ziekte en dood, menselijk zwakheid en schuld.
Kerkelijk rituelen zijn als het ware monumenten die deze momenten in ons leven markeren. Ze zijn beelden van onze ziel. Deze monumenten van ontmoeting van God en mensen noemen we sacramenten.

Er zijn zeven sacramenten: doop, eucharistie, vormsel, ziekenzalving, biecht, huwelijk en priesterwijding.

‘Zeven’ wil zeggen: het is genoeg, meer is niet nodig om te ervaren dat God heel ons leven ons persoonlijk en gezamenlijk met zijn genade en zegen geleidt.

Hier vindt u alle informatie over deze sacramenten en zaken die daarmee samenhangen.