r.-k. Basisscholen

Onze parochie heeft een goede relatie met alle r.-k.basisscholen in het gebied dat zij omvat. Deze goede verhouding blijkt onder ander hieruit: De scholen werken mee aan het communieproject en het Vormselproject van de parochie. Catecheet en pastor zijn in verband met deze projecten welkom in de klas. De leerlingen bezoeken op weg naar de Eerste Communie de kerk voor een rondleiding en nadere kennismaking. In onderling overleg kan ook op andere momenten en vanwege andere thema’s één van de leden van het pastorale team uitgenodigd worden op de school.

Rond de grote christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen wordt vaak een viering gehouden in de parochiekerk of op school in samenwerking met het pastorale team. Soms kiest een school er voor om op de naamdag van de school een viering met alle kinderen van de school in de kerk te houden. Of bij het begin van een nieuw schooljaar.

Bij bijzondere gelegenheden zoals einde schooljaar, nieuwjaarsreceptie worden leden van het pastorale team uitgenodigd.

Foto inzegening nieuw gebouw Driekoningenschool

Foto inzegening onderbouw Driekoningenschool

De r.-k. school is geen verlengstuk van de parochie

Om misverstanden te voorkomen is het goed om nog eens te benadrukken dat de r.-k. basisschool geen verlengstuk van de parochie of van het parochiebestuur. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen de pastoor en de r.-k. school. De parochie en de school zijn geheel zelfstandig ten opzichte van elkaar.
Het spreekt van zelf dat de r.-k. school de katholieke identiteit onderschrijft, maar de wijze waarop de identiteit wordt beleefd en vorm wordt gegeven, hangt af van de eigen situatie en mogelijkheden van de school.

Een r.-k. school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders voor de r.-k. school kiezen, ook niet katholieke kinderen. De scholen hebben tesamen meer dan 4000 leerlingen. Het is duidelijk dat een aanzienlijk deel van deze kinderen niet katholiek of gedoopt is. Uiteraard wordt van deze kinderen en hun ouders verlangd dat zij respect hebben voor de katholieke grondslag. Maar als veel kinderen op de school niet katholiek zijn of niet kerkelijk vraagt dat van de leiding en de leerkrachten wel een andere benadering dan wanneer alle kinderen uit gezinnen komen die zeer bewust staan in de geloofstraditie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende school om te zien hoe men onder de gegeven omstandigheden de katholieke identiteit vorm geeft. In de schoolgids wordt aangegeven hoe de school omgaat met de eigen identiteit.

Levensbeschouwelijk onderwijs op school

Elke school heeft een schoolplan. Ook voor het levensbeschouwelijk onderwijs in de klas. Dit schoolplan is openbaar. Ouders kunnen hierin inzage vragen bij de keuze van de school. Maar ook als zij in de loop van de tijd vinden dat het schoolplan niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kunnen zij dit aankaarten bij de leiding.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Kinderen inleiden in de rooms-katholieke geloofstraditie is in de eerste plaats een zaak van de ouders en het eigen gezin. De ouders mogen zich gesteund weten door de eigen geloofsgemeenschap waartoe ze behoren. Onze parochie organiseert verscheidene activiteiten vanaf de doop tot aan de vormselleeftijd van een kind om gelovige gezinnen te ondersteunen.
De wijze waarop een katholieke school zijn identiteit beleeft en vorm geeft, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop ouders met het geloof in het dagelijks leven omgaan. Ook hoe zij dit samen met anderen willen doen en delen.
De plek om met andere ouders mee te praten over de identiteit van de school van hun kind is de medezeggenschapsraad.