Preventiebeleid

De Rooms-Katholieke Kerk, dus ook de parochie Licht van Christus,  heeft maatregelen getroffen om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Zo wordt voor bepaalde groepen vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd en is op centraal niveau een Gedragscode Pastoraat aangenomen om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):

Sinds 1 januari 2014 eist de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan de benoeming van (kandidaat)priesters, diakens en pastoraal werkers en van religieuzen. Ook voor bepaalde vrijwilligers en bepaalde functionarissen met een arbeidscontract (met name zij die uit hoofde van hun werkzaamheden in aanraking komen met kwetsbare groepen zoals kinderen) geldt de eis van een VOG voorafgaand aan de infunctietreding.

Gedragscode Pastoraat

Sinds 2014 geldt de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor is aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Na een evaluatie is de Gedragscode in 2018 vernieuwd.  Zo vallen sinds die tijd niet alleen beroepskrachten die met minderjarigen werken maar ook vrijwilligers die met minderjarigen werken onder de werking van de Gedragscode Pastoraat. Daarnaast geldt de Gedragscode Pastoraat nu ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare personen. De volledige tekst van de Gedragscode Pastoraat is na te lezen op https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf

Deze en andere maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. Dit preventiebeleid wordt volledig onderschreven door de parochie Licht van Christus.

De volledige tekst van het preventiebeleid van de Rooms-Katholieke Kerk is na te lezen op https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Vertrouwenspersoon

Binnen onze parochie kunt u vanzelfsprekend altijd terecht bij pastoor Peter Ambting met uw zorgen of vragen. U kunt hem aanspreken of bereiken via: pastoor@lichtvanchristus.nl  Via het secretariaat zijn indien gewenst ook afspraken te maken voor een persoonlijk gesprek. Elke vrijdagochtend is er aansluitend aan de viering van 09.00u biechtgelegenheid in de Mariakerk.

Heeft u te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk?

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u dit ook bij een onafhankelijk meldpunt melden. Dat mag ook anoniem. We luisteren naar uw verhaal en geven u informatie mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen we u in contact brengen met een vertrouwenspersoon. Het meldpunt is doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze bereikbaarheidstijden kunt u altijd de voicemail inspreken of een mail sturen. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Op deze website leest u wat grensoverschrijdend gedrag is

Contactgegevens:

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 9769
3506 GT in Utrecht
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899

Informatie via de website: https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl