Historie

Op weg naar één parochie

Op 1 januari 2004 ontstaan uit de beide parochies O.L.V. ten Hemelopneming te De Meern en H. Willibrord te Vleuten heeft de nieuwe parochie Licht van Christus zelf nog geen lange geschiedenis.
De weg naar de eenwording is eigenlijk al omstreeks 1991 ingeslagen toen de beide parochies een overleggroep vormden om zoveel mogelijk samen op te trekken. Pastoraal werkers werden gezamenlijk in dienst genomen.
Omstreeks 1998 werden de beide pastoors door de bisschop elk tot collega-pastor in de andere parochie benoemd. De beide pastors en pastorale werkers vormden één gezamenlijk team.
Toen namen de beide parochies ook deel in een gezamenlijk project tot opbouw van geloofsgemeenschappen in de grote nieuwbouwwijken in Leidsche Rijn waarvan de realisatie toen een aanvang nam.
Een bisschoppelijke commissie die onderzocht hoe de beide parochies optimaal hun opdracht in deze gigantische nieuwbouwlocatie voor de talloze nieuwe bewoners zouden kunnen vervullen, adviseerde de besturen om tot eenwording over te gaan. Deze moeilijke en vergaande beslissing werd uiteindelijk genomen in de zomer van 2003. De nieuw parochie werd een feit door de ondertekening van de notariële acte op 1 januari 2004

Oude papieren

De voormalige parochies H. Willibrord en O.L.V. ten Hemelopneming waren niet alleen elkaars directe buren. Ze zijn eigenlijk ook nauw verwant aan elkaar.
Op de plek waar nu de Marekerk in De Meern staat ter hoogte van de Meernbrug stond ten tijde van de Reformatie een Rooms-katholieke kapel die bediend werd vanuit de parochie in Vleuten.
De r.k. gelovigen in Oudenrijn en omgeving konden na de Reformatie niet meer terecht in deze kapel. Ze zochten hun nood in schuilkerken in Utrecht. In 1797 werd een begin gemaakt met herstel van de geloofsgemeenschap in een boerderij-kerk ter hoogte van de Stadsdam (hierover meer op de pagina’s over de geschiedenis van O.L.V. ten Hemelopnemingparochie).
De parochie in De Meern kunnen we rustig een dochter van de parochie in Vleuten noemen. Moeder en dochter hebben zich nu weer verenigd door de eenwording in 2004.