Hervatting van onze kerkdiensten

Op 20 mei 2020 zijn door de bisschoppenconferentie nieuwe protocollen uitgevaardigd over de herstart van de publieke vieringen. Het pastoraal team heeft met vertegenwoordigers van de kosters, parochiebestuur en andere werkgroepen hierover gesproken. Doel is om te komen tot een gemeenschappelijk beleid, ondanks de verschillen in aanpak per locatie. Natuurlijk hebben we de aangeboden protocollen aangenomen als richtlijn voor het handelen in de parochie omdat we deel uit maken van de Rooms Katholieke kerk in Nederland.

Vooraf moet worden opgemerkt dat, net zoals de bisschoppenconferentie de richtlijnen van het RIVM en het kabinet volgt, ook wij als parochie dit moeten doen. Het corona virus verspreidt zich onzichtbaar met ernstige gevolgen. Wij als kerken lezen in de media dat door het virus op een aantal plaatsen, lees tijdens vieringen en vooral onder koren, een groot aantal mensen hard zijn getroffen. Dat vraagt dat we doordacht en in overleg handelen. En dat we in de opbouwfase waaraan we nu toekomen, de maatregelen volgen die ons opgelegd zijn en die we met elkaar afspreken.

Het verlangen van veel katholieken om samen Eucharistie te vieren en de communie te ontvangen zal in deze fase niet helemaal beantwoord kunnen worden aangezien we gebonden zijn aan een maximum aantal gelovigen in een viering. Vanaf 1 juni, kan er samen Eucharistie gevierd worden met 30 bezoekers, vanaf 13/14 juni (Sacramentsdag) kan er weer communie uitgereikt worden en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. Maar gelijk moeten we hierbij opmerken dat de afstandsnorm van 1,5 meter bepalend is voor het maximum aantal mensen dat in een kerk kan worden toegelaten. Dit verschilt per kerkgebouw.

Het protocol schrijft voor dat bezoekers van vieringen zich vooraf inschrijven. Dit moet helaas gevolgd worden want anders worden er sancties (boetes) opgelegd.

Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen is gestuurd (zie ook www.rkkerk.nl), bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Voorbereidingen in onze parochie

Om u te kunnen ontvangen worden er door de kerk en de vrijwilligers vele voorbereidingen getroffen. U kan daarbij denken aan een plan over hoe we de 1,5 meter afstand kunnen realiseren. Er worden looprichtingen aangegeven en plaatsen waar u kunt gaan zitten. Tevens staan er ontsmettingsmiddelen, zodat iedereen zijn/haar handen voorafgaande aan de viering kan desinfecteren. Om de contactmogelijkheden te beperken vragen we iedereen de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen.

Omdat het besmettingsgevaar groot is bij het zingen is het in de eerste periode niet toegestaan om mee te zingen, laat staan dat er een koor is.

Wat er daarna zal gebeuren, weten we nog niet. Dat zal afhangen van hoe de bestrijding van het virus zich verder heeft ontwikkeld en hoe de burgerlijke en kerkelijke overheden daarop hun regels aanpassen / dan wel versoepelen.

Publieke vieringen

Op zondag 14 juni gaan we weer van start met een Eucharistieviering met maximaal 30 bezoekers in besloten kring en op uitnodiging. Zo doen we ervaring op zodra we met ingang van 1 juli met maximaal 100 mensen samen mogen komen. Vanwege de 1,5 meter regel kunnen we mogelijk minder mensen ontvangen. De vieringen op zaterdagavond vinden voorlopig niet plaats. Zie voor een actueel overzicht van de vieringen het liturgisch rooster in Drieluik en op de website.

Registreren

Met ingang van zondag 5 juli gaan de “gewone” Eucharistievieringen van 9.30 uur (Mariakerk) en 11.00 uur (Willibrordkerk) weer van start.  Iedereen die de kerk wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden. Dat werkt als volgt:

 • Vanaf maandag 12:00 uur tot vrijdag 11:00 uur kunt u digitaal reserveren. De link voor reserveren staat op de website: lichtvanchristus.nl. U volgt de stappen door de vragen te beantwoorden die gesteld worden.
 • Lukt dat niet? Vanaf maandag tot vrijdag kunt u tussen 09:00 en 11:00 uur bellen naar secretariaat (030-6774571) om te reserveren.
 • Vooruit reserveren is niet mogelijk. (Dus meerdere weken vooruit)
 • De reserveringen stoppen automatisch als het maximaal aantal van 100 is bereikt.
 • Op zondag is er een uitgeprinte gastenlijst bij de kerk. De gastvrouw/heer controleert. Ons reserveringprogramma verzendt ook automatisch tickets. Deze hoeft u dus niet per se te printen en mee te nemen.

Dit betekent dat een ieder die naar een viering wil zich vooraf moet inschrijven. Deze registratie is nodig in verband met de veiligheid van de aanwezigen en om te gebruiken als er toch iets aan de hand blijkt te zijn. De gastenlijst bewaren wij drie weken. Uw gegevens worden daarna gewist.

We proberen zo veel mogelijk dat iedereen die zich aanmeldt ook kan worden toegelaten. En mocht u doordeweeks kunnen dan heeft dat de voorkeur om zo ook mensen die moeten werken in het weekend de gelegenheid te geven om zondag naar de kerk te kunnen gaan.

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de voorwaarden van de RIVM: als u dus geen Coronaverschijnselen hebt.

Bezoek aan een viering

Vanwege de extra maatregelen voor ieders gezondheid vragen wij u een kwartier voor de viering naar de kerk te komen. U kunt het volgende verwachten:

 • Bij de aankomst in de kerk moet u zich eerst melden en stelt de gastvrouw/heer u de gezondheidsvragen.
 • U kunt vervolgens uw handen desinfecteren en rustig via de routering plaatsnemen op een door de gastvrouw/heer aangewezen vaste zitplaats.
 • Er is een cantor die de viering muzikaal begeleid. U wordt geacht om niet mee te zingen.
 • Er is geen collecte tijdens de viering. Na afloop staat er bij het vertrek een offerblok.
 • Als er communie wordt uitgereikt, gebeurt dit achter een preventiescherm. De priester staat aan de ene kant, u als gelovige die de communie wilt ontvangen aan de andere kant. Bij het communie uitreiken zal niets worden uitgesproken. De priester en de communicant hebben van te voren hun handen gedesinfecteerd. De communie wordt uitgereikt met een hostie-pincet om te voorkomen dat er een besmetting kan plaatsvinden tijdens het communie uitreiken.
 • Na afloop kunt U het kerkgebouw via de uitlooproute verlaten, en uw collectie geven in het offerblok bij de uitgang. Uw gift op het rekeningnummer NL73RABO0367503417 is een alternatief en wordt op prijs gesteld in deze voor de parochie lastige tijd.

Wij vragen u om niet zonder reservering aan de deur melden en thuis naar het toilet te gaan. Houdt u er rekening mee dat de scoot-mobiel buiten moet blijven staan.

Vrijwilligers

Wij vragen u de regels te respecteren. Het meeste werk wordt verzet door parochianen die zich daarvoor vrijwillig en gedreven inzetten voor onze gemeenschappen. Alles wat zij doen is voorgeschreven om er voor te zorgen dat u en zij zelf zo veilig mogelijk naar de kerk kan gaan in deze moeilijke tijd.

We hopen dat door het respecteren van de regels we als kerk bijdragen aan een veilige samenleving.

Ten slotte

We hopen dat we als Parochie Licht van Christus met de invoering van deze maatregelen een eerste stap kunnen zetten om weer samen te komen.